1

بنابر فراز ۸ دعای ۳۷ خداوند متعال درباره کسانی که عقوبتشان میکند، چگونه نیست؟

 • 1

  دادگر  

 • 2

  ستمکار 

 • 3

  رحیم   

 • 4

  رحمان

fa Persian