1

این بیت شعر « اگر از من بپرسی چگونه ای؟ بدان که من             در برابر مشکلات روزگار شکیبا هستم» در کدام نامه و خطاب به چه کسی به کار رفته است؟

 • 1

  نامه ۳۷/ معاویه                                                  

 • 2

  نامه ۳۵/ مالک اشتر

 • 3

  نامه ۳۴/ فرماندار بصره                                           

 • 4

  نامه ۳۶/ عقیل

fa Persian