1

امام علی (ع) این عبارت را برای کدام قوم به کار برده اند؟ « در گمراهی بتازند و در جدایی سرگردان باشند و با سرکشی و دشمنی زندگی کنند».

 • 1

  خزرج

 • 2

  بنی مخزوم                             

 • 3

  تُبع

 • 4

  قریش

fa Persian