1

منظور از «رَوْحَ الرِّضَا وَ طُمَأْنِينَةَ النفس» چیست؟

 • 1

  نسیم خوشنودی و آرامش باطن     

 • 2

  رضایت و اطمینان به اطرافیان       

 • 3

  رضوان و اطمینان الهی     

 • 4

  گزینه ب و ج

fa Persian