1

در نامه ۳۲ ، فرماندار مکه برا یاداره امور خود به چه صفاتی توصیه شده است؟

 • 1

  مخلصانه و مودبانه                                                         

 • 2

  مهربانی و نظم

 • 3

  هوشیارانه و سرسختانه                                                      

 • 4

  دقت و سرعت

fa Persian