1

امام سجاد(ع) از خدداوند متعال می خواهد تا تکالیفی که از سوی او توسط پروردگار ادا می شود؛ چگونه باشد؟

 • 1

  بی‌حساب شوم               

 • 2

  حسابم پاک شود          

 • 3

  چیزی از آن بر عهده من نماند            

 • 4

  کامل و تمام باشد

fa Persian