1

کدام گزینه از درسهای تربیتی در طوفان نوح (ع) نمی باشد؟

 • 1

  پاکسازی روی زمین                                                                 

 • 2

  عالمگیر بودن

 • 3

  پناهگاههای پوشالی                                                    

 • 4

  دلیل مجازات با طوفان

fa Persian