1

کدام گزینه تکمیل کننده این عبارت است: «آنچه با سکوت از دست می دهی —————-»

 • 1

  با سخن نمی توانی به دست آوری                           

 • 2

  آسانتر از آن است که با سخن از دست برود

 • 3

  بسیار ارزشمندتر از آن است که با سخن بیجا به دست آوری

 • 4

  بسیار با ارزشتر از آن است که با سخن سبک به دست آوری

fa Persian