1

نتیجه شکست خوردن در آزمایش اعطاء نعمت به سایر بندگان برای انسان چیست؟

 • 1

  مأیوس شدن / تنگ نظر شدن            

 • 2

  حرص/ حسد    

 • 3

  طمع/ رشک         

 • 4

  حسد ورزیدن/ سبک شمردن حکم و فرمان خدا

fa Persian