1

در نامه ۳۱ قلب نوجوان به چه چیز تشبیه شده است؟

 • 1

  لوح سفید                      

 • 2

  زمین کاشته نشده                     

 • 3

  لباس سفید                 

 • 4

  چشمه زلال

fa Persian