1
 • 1

   گناه/ حرام‌خواری          

 • 2

  وسوسه شیطان/ نفس اماره            

 • 3

  حرص/ طمع       

 • 4

  حسد / گناه

fa Persian