1
visibility

امام علی (ع) در نامه ۳۱ به فرزندش امام حسن (ع) در امور ذیل چه توصیه ای دارد؟

پیش از حرکت:

پیش از خریدن:

 

پاسخ هر گزینه بدون شماره و حروف زیر هم قرار گیرد

fa Persian