1

امام علی (ع)درباره آغاز و پایان سرما به ترتیب چه توصیه ای دارند؟

 • 1

  خود را پوشاندن/ سبک کردن لباسها                              

 • 2

  خود را پوشاندن/ دریافتن  

 • 3

  یاد مرگ/ یاد معاد                                                            

 • 4

  کودکی/ پیری

fa Persian