1

امام علی (ع) در نصیحت به فرزندش امام حسن (ع) توصیه می کند تا جان را با چه چیز نیرومند و با چه چیز روشنی بخشد؟

 • 1

  جهاد/ عبادت                   

 • 2

  ایمان/ نماز                        

 • 3

  ایمان/ قرآن                      

 • 4

  یقین/ نور حکمت

fa Persian