1

کدام گزینه برای جای خالی مناسب تر است : « خدایا مرا…… بر مشقت و ……………… بر مصیبت و …………………… بر تنگدستی نیست.

 • 1

  طاقت/شکیبایی/ قدرت         

 • 2

  صبر/ رضایت/ تحمل         

 • 3

  شکیبایی/قدرت/طاقت     

 • 4

  تحمل /صبر/ رضایت

fa Persian