1
visibility

چرا خداوند متعال پیش از آنکه بندگان مالک عبادت و وارد طاعت و بندگی شوند، مزدشان را آماده نموده است؟

پاسخ سوال تشریحی بایدبه صورت کامل جواب داده شود.

fa Persian