1

با توجه به حکمت ۱۰۴ کدام گزینه برای جای خالی مناسب تر است؟ « انان که از دنیای حرام چشم پوشیدیند مردمی هستند که زمین را ……، خاک را …….و آب را ….. خود قرار دادند؟

 • 1

  تخت/ بستر/ عطر                                                        

 • 2

  خانه/ مونس/ خوراک

 • 3

  بستر/ بالشت / مایه حیات                                                 

 • 4

  گهواره/ مادر/ شیر

fa Persian