1

اگر «حکم» در آیه ۲۲ سوره یوسف به معنای نبوت باشد، « علم» در همین آیه به چه معناست؟

 • 1

  دانش نظری              

 • 2

  دانشی که جهل با آن توام نباشد              

 • 3

  انوار قدسیه                

 • 4

  الف و ج

fa Persian