1

امام علی (ع) برای آزار دادن بدکار چه پیشنهادی دارند؟

 • 1

  محروم کردن از جامعه                                                   

 • 2

  تنبیه با مثل فعل خودش

 • 3

  پاداش دادن به نیکوکار                                                          

 • 4

  محروم کردن از خانواده

fa Persian