1

کدام گزینه بیانگر این عبارت است: « هواهای نفسانی شما این کار را برای شما آراسته »

 • 1

  تخبیب

 • 2

  تعمید

 • 3

  مستعان 

 • 4

  سولت

fa Persian