1

امام علی (ع) عاقبت کسی که ارزش خود را نمی داند، چگونه بیان می کند؟

 • 1

  از دست دادن رحمت حق                         

 • 2

  گرویدن به باطل

 • 3

  انحراف و کجروی                                        

 • 4

  نابود شدن

fa Persian