1

از نظر امام علی (ع) زکات تن و جهاد ناتوان به ترتیب چیست؟

 • 1

  قناعت/ کمک به ایتام                               

 • 2

  میانه روی/ سخاوتمندی

 • 3

  روزه / نماز                                                   

 • 4

  روزه / حج

fa Persian