1
visibility

عبارت زیر را تکمیل کنید: تا  …….. آنچه تو را به خاطر آن می خوانم و ………….. چیزی که از آن به تو پناه می آورم بیابم.

جواب هرجای خالی به ترتیب بدون شماره و حروف زیر هم قرار گیرد.

fa Persian