1

در حکمت ۱۱۹، دنیا به چه چیز تشبیه شده که نادان فریب آن می خورد و هوشمند عاقل از آن دوری می گزیند؟

 • 1

  زن زیبا                                                                        

 • 2

  آتش گداخته

 • 3

  مار سمی                                                                        

 • 4

  اسب سرکش

fa Persian