1

نام «یوسف» چند دفعه در سوره « یوسف» ذکر شده و در این سوره عبرت ها برای چه کسانی بیان شده است؟

 • 1

  ۳۴/ جوانان                

 • 2

  ۲۷/ افراد مجرد                

 • 3

  ۲۵/ اولو الالباب                      

 • 4

  ۸۴/ زیبا رویان

fa Persian