1

طبق حکمت ۱۱۳ سودمندترین سرمایه و ترسناکترین تنهایی به ترتیب کدام است؟

 • 1

  خوش اخلاقی/ بد اخلاقی                                                  

 • 2

  عمل صالح/ خیانت

 • 3

  عقل/ خودبینی                                                                       

 • 4

  پارسایی/ فریب

fa Persian