1

امام سجاد(ع) از خداوند متعال می خواهد او را در همه حالات چگونه قرار دهد؟

fa Persian