1

امام علی (ع) در حکمت ۱۰۹ خود را برای عقب ماندگان و پیش تاختگان چگونه معرفی می کند؟

 • 1

  ترازوی عدالت                    

 • 2

  تکیه گاه میانه                 

 • 3

  اسوه مناسب                        

 • 4

  چراغ روشن

fa Persian