1

تفاوت « زفیر» و «شهیق» در آیه ۱۰۶ سوره هودنشانه چیست؟

 • 1

  نشانه ی این است جاودانه  در آتش خواهندماند

 • 2

  صدای کسانی که از فرط اندوه و ناله سر می دهند

 • 3

  نشانه نهایت ناراحتی و شدت عذاب است.                       

 • 4

  نشانه ی ناله ای که تمام وجود آنها را پر می کند.

fa Persian