1

امام علی (ع) در نامه ۳۸ فرماندار را در چه چیز با خود شریک می داند؟

 • 1

  خدمت

 • 2

  امانت

 • 3

  حکومت

 • 4

  بیت المال

fa Persian