1

پاداش الهی در مقابل مدت کوتاه بندگی انسان چگونه است ؟

 • 1

  عظیم و طویل            

 • 2

  طولانی و همیشگی                   

 • 3

  تصور نکردنی                

 • 4

  وصف نکردنی

fa Persian