1

کدام عبارت بیانگر این است که خدایان قلابی جز بر هلاکت آنان نیافزودند؟

 • 1

  و ما زادهم غیر تتبیب                                    

 • 2

  منها قائم و حصید

 • 3

  فما اغنت ءاتهم                                                

 • 4

  و لکن ظلموا انفسهم

fa Persian