1

امام علی (ع) عبارت « با این همه جرم شما را عفو کردم و شمشیر از فراریان برداشتم» را خطاب به چه کسی و در چه سالی فرمودند؟

 • 1

  خوارج/ سال ۳۸هجری                                                             

 • 2

  خوارج/ سال ۳۷ هجری    

 • 3

  مردم بصره/ سال ۳۸ هجری                                                          

 • 4

  مردم بصره/ سال ۳۹ هجری  

fa Persian