1

سوره هود چندمین سوره قرآن و در چه دورانی بر پیامبر (ص) نازل شده است؟

 • 1

  ۳۹-  د ردوران سخت محاصره در شعب ابی طالب

 • 2

  ۳۹- در سال های آغازین بعثت

 • 3

  سخت ترین دوران، بعد از مرگ ابوطالب و حضرت خدیجه (س)

 • 4

  ۴۹- در سال های اواخر عمر پیامبر (ص)

fa Persian