فرم های الکترونیک

فرم انتخاب پروژه

فرم انتخاب پروژه

فرم پروژه حسابداری: دانلود فرم نمرات پروژه کامپیوتر: دانلود فرم کاربینی: دانلود    

فرم تحویل مدرک

فرم تحویل مدرک

برای دریافت مدرک خود می توانید فرم زیر را دانلود و تکمیل کرده و به امور دانشجویی تحویل نمایید.  

فرم بررسی مشکل دانشجو

فرم بررسی مشکل دانشجو

دانشجویان می توانند با تکمیل فرم های زیر و ارسال آن برای ما، مشکل خود را با ما در میان بگذارند. دانلود: فرم انتخاب واحد با تاخیر