آموزش تخصصی دوره حسابداری

آموزش تخصصی و کاربردی دوره ای

حسابداری و نرم افزار مالی هلو بویژه

بازار کار

با ارائه مدرک معتبر

مدرس دوره : مصیب بهیانژاد

استاد دانشگاه و مدیرعامل محاسبان توانمند جنوب

تاریخ برگزاری دوره : یک شهریورماه ۹۹

ساعت برگزاری : ۱۷ الی ۱۸

به مدت :۱۰ جلسه به صورت آموزش مجازی