واحدهای پژوهشی دانشجویی

نام و نام خانوادگی: سمیه منوچهری

سمت: مسوول امور آپژوهش و اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری واحد

تحصیلات: ارشد مدیریت اجرایی

تلفن: ۰۷۷۳۵۲۳۳۲۱۴

ایمیل: S_manoochehri84@gmail.com