رشته های دانشگاه

عنوان رشته مقطع آموزشکده گروه آموزشی نام مدیر گروه
کامپیوتر کاردانی سما بوشهر فنی و مهندسی مهرزاد آسایش
حسابداری کاردانی سما بوشهر علوم انسانی بهاره آرمات
نقشه کشی معماری کاردانی سما بوشهر فنی و مهندسی سمانه علیزاده
تربیت بدنی کاردانی سما بوشهر علوم انسانی
امور زراعی کاردانی سما بوشهر فنی و مهندسی
صنایع شیمیایی کاردانی سما بوشهر فنی و مهندسی
الکترونیک کاردانی سما بوشهر فنی و مهندسی
ساختمان کاردانی سما بوشهر فنی و مهندسی
مکانیک خودرو کاردانی سما بوشهر فنی و مهندسی
برق صنعتی کاردانی سما بوشهر فنی و مهندسی
کودکیاری کاردانی سما بوشهر علوم انسانی
نقشه برداری کاردانی سما بوشهر فنی و مهندسی