سوال۲۲ نهج البلاغه

سوال۲۲ نهج البلاغه

امام علی (ع) فرمودند: « دوست، دوست نیست مگر آنکه حقوق برادرش را در سه جایگاه نگهبانی کند، آن سه جایگاه را بنویسید»

سوال۲۱ نهج البلاغه

سوال۲۱ نهج البلاغه

امام علی (ع) در نامه ۳۱ به فرزندش امام حسن (ع) در امور ذیل چه توصیه ای دارد؟ پیش از حرکت: پیش از خریدن:  

سوال۱۸ نهج البلاغه

سوال۱۸ نهج البلاغه

با توجه به حکمت ۱۰۴ کدام گزینه برای جای خالی مناسب تر است؟ « انان که از دنیای حرام چشم پوشیدیند مردمی هستند که زمین را ……، خاک را …….و آب را ….. خود قرار دادند؟

سوال۱۳ نهج البلاغه

سوال۱۳ نهج البلاغه

در حکمت ۱۱۹، دنیا به چه چیز تشبیه شده که نادان فریب آن می خورد و هوشمند عاقل از آن دوری می گزیند؟