معاونت دانشگاه

نام و نام خانوادگی: رسول اسکندری

رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری

سمت: سرپرست معاونت آموزش های عمومی و مهارتی سما واحد بوشهر

پست الکترونیکی: r.eskandari@iaubushehr.ac.ir

شماره تماس: ۰۷۷۳۳۵۵۶۰۳۸