معاونت دانشگاه

معاون مهارت و کارآفرینی
نام و نام خانوادگی : یوسف مردانی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مدرک تحصیلی :
سمت : معاون مهارت و کارآفرینی
شماره تماس :