کارگاها و آزمایشگاهها

الف-تعداد و عناوین کارگاه‌ها تعداد و نام کارگاه هایی که برای چند رشته بصورت مشترک استفاده می گردد نام رشته برق، کامپیوتر، حسابداری، معماری، تربیت بدنی، مکانیک خودرو
تعداد ۲
نام کارگاه و آزمایشگاه کامپیوتر
تعداد و نام کارگاه هایی که برای یک رشته استفاده می گردد نام رشته مکانیک خودرو کامپیوتر نقشه کشی معماری
تعداد ۱ ۲ ۴
نام کارگاه و آزمایشگاه مکانیک خودرو کامپیوتر نقشه کشی
تعداد و نام کارگاه هایی که تجهیزات چند گارگاه در یک محل مستقر می باشد نام رشته برق برق کامپیوتر
تعداد ۱ ۱ ۱
نام کارگاه و آزمایشگاه برق صنعتی، سیم پیچی، plc آز الکترونیک عمومی، آز الکترونیک صنعتی، مدار الکتریکی، مدار منطقی آز الکترونیک و سخت افزار